Friday, August 31, 2012

Poezi të zgjedhura nga libri im: Vizualet jo vizuale

Më poshtë janë dy poezi të zgjedhura nga libri im: Vizualet jo vizuale.

Poezia e parë ka të njëjtin emër si libri.
(Gjendet gjithashtu në kapakun mbrapa).

Poezia e dytë gjendet në faqen 33 të librit.

Mund të shihni pasqyrën e lëndës dhe disa ekstra faqe në faqet e librit në amazon.com

Adresat e Amazon.com:

http://www.amazon.com/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346444806&sr=8-2&keywords=vangjel+canga

http://www.amazon.com/Vizualet-jo-vizuale-Albanian-Edition/dp/1479173797/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346444806&sr=8-1&keywords=vangjel+canga

-- Poezitë --

"Vizualet jo vizuale"

Unë do i mbyll sytë që të shoh gjërat jo vizuale
Dhe do fshihem me sytë hapur që të konfuzoj ata që shohin
Unë do shkruaj me letër në një copë boje
Që shiu do e marrë dhe do e shkruajë në re

Unë do i mbyll retë në një tjetër dritare
Unë do e hap dritaren në një tjetër re
Do shoh qiellin përmes saj, do lëj diellin të ndriçojë
Do mbyll sytë ndaj vizualeve, por jo vizualet ndaj syve

06-03-2008

"Pluhurat morën valixhet e ikën"

Në mjediset midis pendëve
Pluhuri fle këtu e shumë vite
Në një tel të heshtur pianoje
Të tjerë pluhura - një festë e heshtur

Muzika do dëgjohet prapë sot
Ngjyrat do i rikthehen dritës
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Gjithë ndërtesa do shkatërrohet

            -- --

Në një shesh të ri
Pluhuri vërtitet në mesditë
Telat e pianos u shkrinë
Dhe u bënë një skulpturë me nota

             --

Në mjediset midis gjetheve
Gurët flejnë këtu e ca kohë
Të tjerë gurë diku më tutje
Gdhendin historinë e sheshit

10-07-2008

Sample poems from my book: The visual non visuals

Here are two sample poems from my book: The visual non visuals.

The first poem has the same name as the book.
It's also at the back cover.

The second is on page 33 of the book.

You can see the table of contents and some extra pages in the amazon.com book pages.

Amazon.com links:

http://www.amazon.com/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346444806&sr=8-2&keywords=vangjel+canga

http://www.amazon.com/Vizualet-jo-vizuale-Albanian-Edition/dp/1479173797/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346444806&sr=8-1&keywords=vangjel+canga

-- The poems --

"The Visual Non-Visuals"

I will close my eyes to see the non-visuals
And hide with open eyes to confuse those who can see
I will write with paper on a piece of ink
Which the rain will take and write into the clouds

I will close the clouds into another window
I will open the window on another cloud
See the sky through it, let the sun shine through
Close the eyes to the visuals, but not the visuals to eyes

06-03-2008

"Dust took the luggage and left"

In environments between feathers
Dust sleeps for many years
On a silent piano wire
Other dust - a silent party

Music will be heard once more
Colors will be seen again
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
The whole building will be razed

            -- --
           
On a new square
Dust wanders in noontime -
The piano wires melted
And became a sculpture of music notes

             --
            
In environments between leaves
The stones sleep for many years -
Other stones, somewhere nearby
Engrave the story of the square

10-07-2008

Yay - I got my first book copies

I got my first (physical) book copies, 10 in English, 10 in Albanian.   \^_^/
The print is nice, and the book, although still rather thin, is thicker than I expected. 

I will put a couple of sample poems here in my blog in the coming days.
Also, I will put some book pages in Amazon sites (like: cover, back cover, table of contents, about the author, and the same sample poems as in this blog).

--

Mbërritën kopjet e para të librit, 10 në anglisht, 10 në shqip.  \^_^/
Printimi është OK, dhe m.gj.se libri është relativisht i hollë, nuk është dhe aq sa mendoja.

Në ditët në vijim do vendos 2-3 poezi të zgjedhura nga libri në këtë blog këtu.
Gjithashtu, në faqet e Amazon do vendos disa faqe nga libri si p.sh. kapaku (kopertina), kapaku mbrapa, pasqyra e lëndës, rreth autorit, dhe të njëjtat poezi të zgjedhura që do vendos dhe në blog.


Tuesday, August 28, 2012

Super fast - book available on Amazon sites now!

Good service from CreateSpace and Amazon.

Both book versions (English - The Visual non Visuals - and Albanian - Vizualet jo vizuale) are available on Amazon sites. It is better to search by name, and not by book title currently.
However, see below for all the Amazon links for your convenience:

--

Që të dy versionet (anglisht dhe shqip) janë në shitje në faqet e Amazon.
Është më mirë ta kërkoni librin me emrin e autorit, dhe jo me titullin për momentin.
Sido që të jetë,  gjithë adresat e Amazon janë si më poshtë:

--

Amazon.com

English version:
http://www.amazon.com/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163288&sr=8-1&keywords=vangjel+canga

Albanian version:
http://www.amazon.com/Vizualet-jo-vizuale-Albanian-Edition/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163288&sr=8-2&keywords=vangjel+canga

Amazon.co.uk

English version:
http://www.amazon.co.uk/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163393&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.co.uk/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163393&sr=8-2

Amazon.de

English version:
http://www.amazon.de/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163456&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.de/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163456&sr=8-2

Amazon.fr

English version:
http://www.amazon.fr/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163587&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.fr/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163587&sr=8-2

Amazon.it

English version:
http://www.amazon.it/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163635&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.it/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163635&sr=8-2

Amazon.es

English version:
http://www.amazon.es/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163695&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.es/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163695&sr=8-2

Sunday, August 26, 2012

They were fast - the book is ready now...

The review process is over!

The book is available on the CreateSpace site immediately:

https://www.createspace.com/3966984
(the English version)

https://www.createspace.com/3973780
(the Albanian version)

However, it will need 5-7 days for the book to be available on Amazon sites.

Note to Albanian customers:
If I were to order my own books, the CreateSpace site says it will cost around $5 for delivery (Albania and Greece are about the same cost). However, you may want to wait for Amazon to make the book available to check if the delivery cost is lower.

Hello!

Hello.

This is my official blog.

Initially intended to promote my first book, "The Visual Non Visuals", it might also be an opportunity to display and write about other things I'm interested in (such as the visual arts and photography). I'm still not sure if I'll write often here (I usually write poems ^_^, and in general I consider myself not of the talkative type), but who knows, time will show.

Meanwhile, my first book is in the print review stage.
It is a self-published book, published on the CreateSpace platform (an Amazon.com subcompany).
Hopefully it will pass the print review stage soon and within 1-2 weeks it will become available online through Amazon.com, Amazon.co.uk, and the European Amazon sites (Amazon.de, Amazon.it, Amazon.fr, Amazon.es). I'm thinking of making it available as a Kindle book as well, but I've not made a decision on this issue yet.

The book is being published in parallel, in both Albanian and English.
It's a 68-page illustrated poetry book including 60 poems and 12 black and white illustrations.
(the illustrations are based on my own minimalistic/abstract sketches - including the front and back color covers).

I hope that the reader will enjoy this book.
I will post as soon as the book is available.

Thank you for reading!

Vanca.