Tuesday, May 28, 2013

New poems - Unemployed Week - Modern Poetry - Melting Colors update

I have added the following two poems to my free ebook on Smashwords. Its title is "Melting Colors". A new chapter, "Thoughts" has also been added. You can get this book in several formats here:

https://www.smashwords.com/books/view/286951

For more information, click here to read my blog post about this book.

"Unemployed Week"

On Monday morning
    I laugh at the world
On Monday evening
    I laugh at myself
On Tuesday
    I just do the reverse
On Wednesday
    I ponder on the sense of it all
On Thursday
    I cry...

But on Friday
    I take pleasure
    in all the little things

On Saturday
    I rest
    and drink from the water of life

Then finally, on Sunday
    ...I work!

"Modern Poetry"

Is this then what
they call modern
poetry - broken
lines continuing
thoughts left (somewhere)

hanging the future
balances of yet unseen
stanzas that start
tying disconnections -
untying connections

found perhaps in
moody (obscure)
scenes
details one is
supposed to know

these rather famous
people - Muji and
Halili
drinking milk! -
watching the latest

superhero movie
growing each second
stronger and stronger
themselves - "Zana
makes you strong"

you know it -
it is not even
arbitrary
time at 13:37
GMT+1

or the road
"Kreshnik 1"
unlabeled dust
flying and playing
timeless..

as stories I guess
native in content
foreign in meaning
vice-versa in depth
surfacing again

bubbles of styles
in meter with time
playing with rhyme
that one can design
and later combine

with deeper thoughts
of eastern winds:
"Who can ever find
The center of east and west
Ain't it everywhere?"

like here
...
yes there
...
no maybe

there is no such
place of
doors opened
with keys of wind
is there

enough of this
past, present
future
"modernity"
I guess

the old is "ancient"
what once was
"modern"
that so will be
in future times

when one may look
the same and different
and change
all of it - or nothing
and call it "modern"

But I believe
that one can write
not bound by time
not bound by space
or anything

Yet there are bounds
of those that read
in time and space
and everything
till they find keys

Of timeless dust
Of timeless wind
For doors and places
That one has built
He hopes with care

But then who knows
If there are treasures
Or empty spaces
Of fragrance feelings
Or dancing thoughts

But I build keys
Of wind, of dust
Of paper, ink
Of electrons
Till they can open

A door, a place
A mind, a heart
And feel the fragrance
Of thoughtful feelings
Of timeless things

And call them "modern"
Or call them "ancient"
I do not care -
About material
Or about form

Or ornament
And period style -
As they are keys
I'll call them keys
And only keys

And look for doors
For places, minds
For hearts and fragrances -
And match the feelings
Of timeless things -

---

Copyright:
All rights reserved.
Although this ebook is free that doesn't mean that it is public domain. 
You can, therefore download this ebook, send it to somebody else with email, or print it for personal use as long as you acknowledge:
a) the moral rights of the author, that is: you can not change this ebook or claim it or some of its poems, or other text as your own or as those of somebody else, or put poems or other text on blogs, Facebook and the like without the name of the author and the title of the book
b) the economic rights of the author, that is: you can not sell this book (or individual poems, or other text) for profit, either by printing it or by putting it in a site that requires payment for this ebook's download. Printing is allowed only for personal/family reasons (i.e. on your home printer) in a few copies (2-3 copies).

The preferred method if you would like to recommend this book to other people is to give them the Smashwords link and let them download it themselves. Otherwise, just send the ebook by email.

Thank you for your understanding!

Poezi te reja - Jave e papune - Poezi Moderne - Shkrirje Ngjyrash

Dy poezitë në vijim janë vënë gjithashtu në librin tim elektronik (ebook) falasSmashwords. Libri titullohet "Shkrirje Ngjyrash". Gjithashtu është shtuar dhe një kapitull: "Mendime". Mund ta lexoni ose ta merrni falas në disa formate në këtë faqe:

https://www.smashwords.com/books/view/286957

Për më tepër informacion, mund të lexoni artikullin tim në këtë blog këtu.

"Javë e papunë"

Të hënën në mëngjes
    Unë qesh me botën
Të hënën në darkë
    Unë qesh me veten
Të martën
    Unë bëj të kundërtën
Të mërkurën
    Mendoj për a ka kuptim
Të enjten
    Unë qaj...
   
Por të premten
    thjesht gjej gëzim
    në gjithë gjërat e vogla
   
Të shtunën
    pushoj
    dhe pij nga uji i jetës
   
Si përfundim, të dielën
    ...punoj!

"Poezi moderne"

A është kjo atëhere
ajo që quajnë poezi
moderne - vargje
të thyera që vazhdojnë
mendime të lëna (diku)

duke pezulluar të ardhmen
e balancave akoma të papara
strofash që nisin
duke lidhur shkëputjet
duke shkëputur lidhjet -

gjetur ndoshta në
skena
me "atmosferë" (të mjegullta)
detaje që dikush
supozohet i di

këta personazhe
të famshëm - Muji dhe
Halili
që pijnë qumësht! -
duke parë filmat më të fundit

me superheronj
duke u bërë çdo sekondë
akoma dhe akoma
më të fortë - "Zana
të bën të fortë"

dihet -
nuk është
as arbitrare
ora 13:37
GMT+1

ose rruga
"Kreshnik 1"
pluhur pa etiketë
që fluturon e luan
përjetë..

si tregimet ndoshta
vendase në përmbajtje
të huaja në kuptim
për së kundërti në thellësi
duke dalë prapë në sipërfaqje

flluska stilesh - dikush
mundet kohën të sinkronizojë
me rimën një lojë
mund edhe të projektojë
pastaj ta kombinojë

me mendime të thella
prej erërash lindore:
"Ku është qendra e
Perëndimit dhe lindjes
A nuk është gjithkund?"

si këtu
...
po atje
...
jo ndoshta

nuk ka një vend
të tillë
dyersh që hapen
me çelësa ere -
thua ka

mjaftueshëm prej këtij
"modernizmi"
të shkuar, të tashëm
të ardhshëm
besoj

e vjetra është "e lashtë"
ajo që ishte dikur
"moderne"
që kështu do jetë
në të ardhmen që vjen

kur dikush mund të shohë
njësoj dhe ndryshe
dhe të ndryshojë
gjithçka - ose asgjë
dhe ta quajë "moderne"

Por unë besoj
se dikush mund të shkruajë
pa kufizim nga koha
ose hapësira
ose gjë tjetër

Por ka kufij
për gjithë lexuesit
në kohë, hapësirë
edhe gjithçka
derisa të gjejnë çelësa

Pluhuri pa kohë
Ere pa kohë
Për dyer dhe vende
Që dikush ka ndërtuar
Shpreson me kujdes

Por kush e di
A ka thesare
O janë vende të zbrazëta
Ndjenjash parfumesh
O mendimesh vallëzues

Por unë bëj çelësa
Preje ere, pluhuri
Prej letre, boje
Dhe elektronesh
Derisa të hapin

Një derë, një vend
Një mendje, zemër
Të ndjejnë parfume
Mendimesh, ndjenjash
Që janë përjetë

Quajini "moderne"
Ose "të lashta"
Nuk ka rëndësi -
Për materialin
Ose për formën

O zbukurimet
Ose për stilin -
Meqë janë çelësa
Do i quaj çelësa
Dhe vetëm çelësa

Në një kërkim
Për dyer, vende,
Për mendje, zemra - parfume
Që shkojnë me ndjenjat
Që janë përjetë -

---

Copyright:
Të gjitha të drejtat të rezervuara.
Megjithëse libri është falas unë ruaj gjithë të drejat mbi këtë libër.
Ju mund ta merrni këtë libër dhe ta lexoni pa problem, madje dhe t'ia dërgoni me email dikujt tjetër, ose dhe ta printoni për sa kohë ju njihni:
a) të drejtën morale të autorit, që do të thotë që ju s'mund të ndryshoni këtë libër apo të quani atë ose disa nga poezitë si tuajat apo të dikujt tjetër apo të vendosni disa poezi në blog, Facebook e të ngjashme pa emrin e autorit ose titullin e librit
b) të drejtën ekonomike të autorit, që do të thotë që ju nuk mund ta merrni këtë libër dhe pastaj ta shisni me fitim (p.sh. duke e printuar apo duke e vendosur në një faqe dhe duke kërkuar pagesë). Printimi lejohet vetëm për qëllim personal/familjar (p.sh. në printerin e shtëpisë) në pak kopje (p.sh. 2-3).

Forma e preferuar, nëse ky libër ju pëlqen dhe doni t'ia rekomandoni dikujt tjetër është t'i dërgoni adresën e librit në Smashwords dhe ai/ajo ta marri librin vetë. Metoda tjetër është t'ia dërgoni me email. 

Faleminderit për mirëkuptimin!