Thursday, September 27, 2012

Look Inside!

Amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr now have a preview of the printed book (in both English and Albanian).

--

Tashmë mund të shihni disa nga faqet e librit (të printuar) në amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr (vlen dhe për versionin shqip, dhe për atë në anglisht).

--

Links:

English/Anglisht:

http://amzn.com/1479130729

http://www.amazon.co.uk/dp/1479130729

http://www.amazon.de/dp/1479130729

http://www.amazon.fr/dp/1479130729

Albanian/Shqip

http://amzn.com/1479173797

http://www.amazon.co.uk/dp/1479173797

http://www.amazon.de/dp/1479173797

http://www.amazon.fr/dp/1479173797

Thursday, September 20, 2012

Kindle sites - corrections - korrigjime

First, you can always buy from amazon.com

For other stores, it looks like you can buy only if you live in a country closely related to it.

For example, you can buy from amazon.de if you live in Germany, Austria, etc (see list below), but not if you live in France (from France, buy from amazon.fr). 

--

Së pari, është gjithmonë e mundur të bleni nga amazon.com

Nga faqet e tjera, me sa duket, mund të bëhen blerje për Kindle vetëm nëse banoni në një vend afër. P.sh. mund të bleni nga amazon.de nëse jetoni në Gjermani, Austri, etj (shihni listën më poshtë), por jo nëse jetoni në Francë (për Francë, përdorni amazon.fr).

--

List :

amazon.co.uk • Guernsey
 • Isle of Man
 • Jersey
 • United Kingdom

 • amazon.de • Austria
 • Liechtenstein
 • Switzerland
 • Germany
 • Luxembourg

 • amazon.fr • France
 • Monaco
 • Switzerland
 • Belgium
 • Luxembourg

 • amazon.it • Italy
 • San Marino
 • Vatican City
 • Switzerland

 • amazon.es • Spain
 • Andorra
 • Wednesday, September 19, 2012

  The Visual Non Visuals (versioni anglisht) - Kindle ebook

  Libri im (në versionin anglisht) tashmë është dhe në Kindle
  (si ebook - electronic book - libër elektronik)

  Ndryshimet me versionin e printuar janë si më poshtë.
  Versioni në Kindle nuk ka ilustrime.
  Një numër i vogël poezish është i ndryshëm në të dy versionet.

  Faqet e Amazon për versionin në Kindle (ebook):

  http://www.amazon.com/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.co.uk/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.de/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.fr/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.es/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.it/dp/B009CYPR2G

  Tre faqet e para më sipër ofrojnë mundësinë për të parë disa nga faqet e para të librit ("Look Inside").

  Versioni ebook-Kindle mund të jetë më i lirë në krahasim me versionin e printuar (duke marrë në llogari dhe koston e dërgimit).
  Nëse blihet nga Evropa, mund të jetë më mirë (dhe lirë) të blihet nga një nga faqet Europiane.

  The Visual Non Visuals (English edition) on Kindle

  My book is now available as a Kindle e-book.

  There are only a few differences with the print edition:
  The Kindle edition does not have internal illustrations.
  A few of the poems are different between the two editions.

  The direct links to amazon sites for the Kindle (e-book) version:

  http://www.amazon.com/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.co.uk/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.de/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.fr/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.es/dp/B009CYPR2G

  http://www.amazon.it/dp/B009CYPR2G

  The first three links also offer a preview of the first pages ("Look Inside").

  It might be a cheaper version to get the ebook considering the cheaper price and delivery costs.
  If buying from Europe, it may be best (cheaper) to buy from one of the European sites.